Pursiseuran säännöt 6 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Lisäys päätetty seuran syyskokouksessa 26.10.2013

”Hallituksella ei toistaiseksi ole oikeutta vapauttaa jäsentä jäsenmaksujen suorittamisesta, eikä nimetä jäsentä ainaisjäseneksi”

1 § Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Pursiseura ry, kotipaikka Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää purjehdusurheilua ja matkaveneilyä sekä jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja kuten navigaatiota toimeenpanemalla jäsenilleen kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja ja erilaisia julkaisuja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja vuokrata sekä hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia, alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemustoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

3 § Jäseneksi ottaminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvän suosituksen perusteella. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenen eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.

5 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen hakemuksesta jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut yhdistyksen jäsenenä vähintään 25 vuotta tai on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 25 vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

7 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä neljä (4) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen puheenjohtajista, on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai silloin, kun joku hallituksen jäsenistä haluaa jotain määrättyä asiaa varten. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että vuosittain kaksi jäsentä ja yksi varajäsen ovat erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroisuudet arvalla.

8 § Toimihenkilöt, jaostot ja toimikunnat

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa jaostoja ja toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä. Näiden toimintaa varten on perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt tai toimintaohjeet.

9 § Toimintakausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille viimeistään 31. päivänä tammikuuta. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

10 § Nimen kirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin. Yhdistyksen hallitus voi edellä mainitun lisäksi keskuudestaan valita yhden jäsenen nimenkirjoittajaksi ja myös hänellä on nimenkirjoitusoikeus yksin.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous pidetään lokakuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään kymmenen (10) jäsentä tai 1/10 koko jäsenluvusta sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12 § Kokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen nettisivuilla.

13 § Vuosikokouksen järjestys

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen järjestäytyminen.
2. Esitetään hallituksen vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
4. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.


14 § Syyskokouksen työjärjestys

työjärjestys Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen järjestäytyminen.
2. Käsitellään yhdistyksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma.
3. Määrätään yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettava liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen ajankohta.
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
5. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle.
6. valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kaksi hallituksen jäsentä sekä varajäsen erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.


15 § Yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat

Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 10 päivää ennen kokousta.

16 § Äänestys kokouksissa

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus läsnäolevien äänimäärästä tullakseen voimaan.

18§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnäolevien äänimäärästä.

19 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.